regulamin

Regulamin

Regulamin:

1. Korzystanie z Serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 

2. www.rzeszowskie-nieruchomosci.pl jest biurem nieruchomości rzeszowskie-nieruchomosci.pl której właścicielem jest firma Nieruchomości i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś z siedzibą w Rzeszowie 35-064 ul. Mickiewicza 12, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Rzeszowie, NIP 5170199552, REGON 362867922.

 

3. www.rzeszowskie-nieruchomosci.pl udostępnia Serwis ogłoszeniowy, dalej określany w tym regulaminie jako Serwis, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń z działu Budujesz, Remontujesz, Urządzasz, Ogród, Prawo i Finanse. Z działu Mieszkania, Domy, Rynek Pierwotny, Działki, Komercyjne umożliwia jedynie przeglądanie ofert.

 

4.  rzeszowskie-nieruchomosci.pl ponosi odpowiedzialność za:

 

- treść ogłoszeń z działu: Domy, Mieszkania, Rynek Pierwotny, Działki, Komercyjne,

- treści stanu prawnego oraz faktycznego ogłaszanych nieruchomości.

- Możliwość dodania oferty z działu Domy, Mieszkania, Rynek Pierwotny, Działki, Komercyjne ma jedynie pracownik biura nieruchomości rzeszowskie-nieruchomosci.pl której właścicielem jest firma Nieruchomości i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś po wcześniejszym podpisaniu umowy pośrednictwa przy sprzedaży/wynajmie nieruchomości z właścicielem Nieruchomości.

 

5.  rzeszowskie-nieruchomosci.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 

- treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia z działów Budujesz, Remontujesz, Urządzasz, Ogród, Prawo i Finanse,

- zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,

- za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie rzeszowskie-nieruchomosci.pl zostaną wykorzystane,

- funkcjonowanie Serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

 

6. Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z Serwisu.

 

7. Z Serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

8. Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna z możliwością płatnej promocji ogłoszenia. Wysokość opłat za promocję ogłoszenia określa Cennik stanowiący załącznik do Regulaminu.

 

9. Aktywacji można dokonać poprzez:

- dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) w wybrany sposób, tj. poprzez przelew  online tj. formę płatności elektronicznej (Przelewy 24) obsługiwaną przez  PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.Aktywacja następuje:

- w przypadku przelewu online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez   PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. – z chwilą zaksięgowania wpłaty.

 

10. Aby opublikować ogłoszenie na łamach Serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać. Użytkownik podając numer telefonu zgadza się i chce żeby został opublikowany w Serwisie. Rola Serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom Serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach Serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.

 

11. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w momencie dodawania ogłoszenia.

 

12. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia,  powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu ogłoszenia. Zamieszczenie ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której ogłoszenie dotyczy.

 

13. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw firmy Nieruchomości i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

 

14.Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.

 

15. rzeszowskie-nieruchomosci.pl rezerwuje prawo do nieakceptacji oraz usuwania ogłoszeń, które

- są umieszczone w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii,

- obraża, oczernia, komentuje usługi, firmy, osoby

- gdy ogłoszenie o podobnej treści jest już aktywne na stronach Serwisu,

- zawierających adresy www lub linki do stron zewnętrznych

 

16. W przypadku usunięcia ogłoszenia płatnego, które narusza niniejszy regulamin, użytkownikowi umieszczającemu to ogłoszenie nie przysługuje zwrot opłaty za jego umieszczenie.

 

17. rzeszowskie-nieruchomosci.pl rezerwuje prawo do:

- usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,

- modyfikowania niniejszego regulaminu,

- czasowego przerywania pracy Serwisu,

- zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

 

18. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Serwis, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

 

19. Reklamację można złożyć w siedzibie firmy rzeszowskie-nieruchomosci.pl:

35-064 Rzeszów

Ul. Adama Mickiewicza 12

 

20. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 

21. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, firma przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

22. Firma rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail,

 

23. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Firma Nieruchomości i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś wystawił Użytkownikowi na jego żądanie fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury korygującej.

 

24.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę Nieruchomości i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne po uprzednim wyczerpaniu drogi mediacji.

 

25. CIASTECZKA – Serwis ogłoszeniowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża ZGODĘ na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności Serwisu ogłoszeniowego, której omówienie dostępne jest w zakładce polityka cookiies. Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. "TRYBIE PRYWATNOŚCI", w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej Serwis ogłoszeniowy traktuje jako świadomą zgodę użytkownika na zapisywanie plików cookie, co ma umożliwić poprawne działanie Serwisu.

 

26. Firma Nieruchomości i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

CENNIK PROMOWANYCH OGŁOSZEŃ

 

1. Ogłoszenie wyróżnione:

ogłoszenie promowane na początku kategorii w której jest umieszczone

koszt : 5 zł  – przez system płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. czas wyświetlania : 30 dni


 2. Wizytówka graficzna

wizytówka to duża reklama wyświetlana w pasku po prawej stronie Serwisu. Wizytówki będą wyświetlane w kolejności dodania. Wizytówką może być zarówno plik graficzny w formacie JPG, PNG, GIF jak i animacja flash w formacie SWF. Maksymalny rozmiar banneru to 300x140 px. Maksymalny rozmiar pliku - 30 kB. Możliwe jest przekierowanie po kliknięciu na wizytówkę na zewnętrzną stronę www lub na stronę z ogłoszeniem w Serwisie.

koszt : 50 zł brutto  - wystawiamy fa. PROFORMA, po jej opłaceniu (przelew)- faktura zwolniona z VAT. Czas wyświetlania : 30 dni

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Polityka prywatności

 

Stanowisko firmy Nieruchomości i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, wprowadzonych przez użytkowników Serwisu, adresów e-mail i numerów telefonów.

Polityka Serwisu dotycząca adresów e-mail?

Korzystanie z Serwisu rzeszowskie-nieruchomosci.pl nie wymaga logowania i zakładania kont. Tylko użytkownicy zamieszczający ogłoszenia są zobowiązani do podania swojego adresu e-mail oraz nr telefonu. Podany adres e-mail oraz nr telefonu służy do weryfikacji osoby zamieszczającej ogłoszenie. Adres e-mail jest adresem kontaktowym, na który zostają odesłane oferty od osób zainteresowanych ogłoszeniem. W ogłoszeniu adres e-mail jest ukryty przed innymi użytkownikami Serwisu. W takim przypadku odpowiedź na ogłoszenie odbywa się za pośrednictwem specjalnego formularza kontaktowego. Serwis przechowuje adresy e-mail, numery telefonów itp. związane tylko z aktualnie dostępnymi ogłoszeniami, oraz adresy e-mail osób, które wielokrotnie zamieszczały ogłoszenia niezgodne z regulaminem Serwisu, aby uniemożliwić im dodawanie kolejnych ogłoszeń.

 

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO - (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Nieruchomości i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś z siedzibą w Rzeszowie 35-064 ul. Mickiewicza 12, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Rzeszowie, NIP 5170199552, REGON 362867922 (dalej zwany ADO). Z administratorem danych osobowych można się kontaktować za pomocą maila biuro@rzeszowskie-nieruchomosci.pl oraz drogą pocztową: Rzeszów 35-064 ul. Mickiewicza 12 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Serwis są przetwarzane w celu :

 

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego,
 3. art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes, 

 

 1. Dane osobowe, które są przetwarzane do celów działalności Serwisu tj.  adres e-mail, adres IP, nr telefonu są przetwarzane w następujący sposób :

 

 1. dane   podane   podczas   dodawania   ogłoszenia,   są   prezentowane   na   stronach Serwisu,
 2. adres e-mail podany w formularzu kontaktowym strony wraz z adresem IP, jest wykorzystywany do wysłania odpowiedzi przez administrację serwisu.

 

 1. Dane   osobowe   przetwarzane   przez   administratora   będą   przetwarzane   przez następujący okres czasu:

 

 1. dane podane przy ogłoszeniu – przez czas umieszczenia ogłoszenia
 2. dane podane w formularzu kontaktowym – 1 miesiąc

 

 1. Klienci firmy Nieruchomości  i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Klienci firmy Nieruchomości  i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 

 1. ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa

 

 1. Pragniemy zapewnić, że firmy Nieruchomości  i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

W razie pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z firmą wysyłając e-mail na adres: biuro@rzeszowskie-nieruchomosci.pl. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Czy adresy e-mail i numery telefonów są udostępniane innym osobom, lub firmom po skasowaniu ogłoszenia?

Firma Nieruchomości i Ubezpieczenia Ewelina Urbaś nie gromadzi adresów e-mail oraz nr telefonów i nie udostępnia ich osobom trzecim lub firmom. Jednak należy mieć na uwadze, że podane w treści ogłoszenia dane (numery telefonów, adresy e-mail) mogą zostać "zapamiętane" przez inne osoby lub firmy w okresie, w którym ogłoszenie jest widoczne w Serwisie, w celu późniejszego ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

Ciasteczka (pliki cookie) i sygnalizatory WWW (web beacon)

Firma Nieruchomości i Ubezpieczenia Ewelina zastrzega sobie możliwość do wykorzystania plików cookie (ciasteczek) do zapamiętania daty odwiedzin Użytkowników w Serwisie, preferencji w korzystaniu z niego, ustawień itp. Ciasteczka zapisywane są na komputerze Użytkowników. Większość serwisów WWW korzysta z ciasteczek i sygnalizatorów.

Serwis wyświetla reklamy pochodzące od zewnętrznych dostawców. Dostawcy reklam (np. Google) mogą używać ciasteczek i sygnalizatorów WWW, mogą uzyskać informację o Twoim adresie IP i typie używanej przeglądarki, sprawdzić czy zainstalowany jest dodatek Flash itp. Dzięki ciasteczkom, sygnalizatorom i znajomości adresu IP dostawcy reklam mogą decydować o treści reklam.

Przeglądarki internetowe, oraz niektóre Firewalle, umożliwiają wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów, lub jej ograniczenie dla wszystkich lub tylko dla wybranych stron WWW. Jednak wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów może uniemożliwić poprawne działanie naszego Serwisu.

Współczesne przeglądarki umożliwiają przeglądanie stron WWW w tzw. "TRYBIE PRYWATNYM" co zazwyczaj oznacza, że wszystkie odwiedzone strony WWW nie zostaną zapamiętane w lokalnej historii przeglądarki, a pobrane ciasteczka zostaną skasowane po zakończeniu pracy z przeglądarką. Szczegółowy opis "trybu prywatnego" jest dostępny w pomocy przeglądarki.

 

 

Wyszukiwarka
Wszystkie
Dom
Mieszkanie
Działka
Komercyjne
Wszystkie
Na wynajem
Na sprzedaż
Wszystkie
Pierwotny
Wtórny
Cała polska
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
do
do
m2
do
m2
Commerce banner 5707
Rzeszów Grabskiego
Mieszkania
 
Powierzchnia: 40 m2
W ofercie biura rzeszowskie-nieruchomości luksusowe mieszkanie o powierzchni 40 m2.
320 000 zł
Commerce banner 5816
Rzeszów Pańska
Domy
 
Powierzchnia: 125,4 m2
Przedstawiamy Państwu kolejną nowo powstającą inwestycję na terenie Rzeszowa. Powstaje ona na cichym i spokojnym...
569 900 zł
Wizytówki
Card image Card image Card image Card image Card image Card image Card image
Dodaj ofertę